Anar al contingut
Acceptar
Anar al peu de pàgina
Acceptar
Anar al menú
Acceptar

El Bloc del Bosc de Can Deu

COMISSIÓ TÈCNICA PER A LA RECUPERACIÓ DEL BOSC DE CAN DEU

Document previ de conclusions de la comissió sobre com dur a terme la regeneració del bosc

 

1) Els usos del Bosc.

 

Els futurs usos del bosc continuaran sent els que van originar l’interès de Caixa Sabadell quan va adquirir la finca: l’ús social, tant en el vessant d’esbarjo com en l’educatiu; i l’ús com a protectora de la biodiversitat. Això no obstant no es descarta un ús productiu limitat encaminat a obtenir recursos per a la implementació de la gestió del bosc.

 

En principi no es contempla realitzar rompudes per a crear nous camps de conreus, donat que els ja existents són camps dedicats a cereals de secà que no donen rendiment econòmic però sí ecològic (mosaic paisatgístic i biodiversitat) conjuntament amb els conreus veïns.

 

2) Cap a quin model de bosc volem arribar.

 

El tipus de bosc que es considera més apropiat per assolir els diferents usos previstos és el d’un bosc mixt d’alzines i pi blanc i amb presència de roures. Aquesta opció s’ha escollit en funció de:

- Un increment de la biodiversitat tant de la flora com de la fauna associada.

- Un millor comportament de la massa forestal davant de les pertorbacions que en el cas d’un bosc uniforme. En el cas de produir-se ventades, períodes de sequera o incendis l’afectació al bosc serà menys greu amb una forest mixta.

- L’estructura del bosc supervivent, amb rodals on s’ha conservat la pineda i altres en que hi ha quedat un alzinar incipient. Aquests rodals poden servir com a font de llavors per a la regeneració natural del bosc.

 

Cal no demonitzar el pi blanc donat que es tracta d’una espècia ben adaptada a l’entorn vallesà, amb un creixement ràpid que contribueix a proporcionar una coberta als plançons d’alzina. A més, cal tenir en compte la presència d’una capa calcària a poca fondària a les zones planeres del bosc on el creixement del pi és més fàcil que el de les alzines.

 

3) Actuacions per afavorir el model de bosc desitjat

 

En primer lloc s’ha realitzat un plànol del bosc on s’han localitzat els rodals on ha quedat arbrat del bosc anterior a la ventada i s’ha caracteritzat com són aquests rodals: espècies arbòries presents i mides. Aquest plànol servirà com a “fotografia inicial” o punt de sortida del nou bosc.

 

Per tal d’assolir el bosc mixt que es pretén l’opció triada és la de deixar actuar la regeneració natural per tal de no crear un bosc artificial que seria molt difícil de mantenir. La reforestació només es contempla en el cas dels rodals en què la regeneració natural no sigui reeixida o bé en aquells indrets en què l’alta freqüentació hagi deixat el sòl sense llavors i molt compactat (com és el cas de l’entorn de les esglésies de Sant Julià o de Sant Vicenç de Verders).

 

S’establiran una sèrie de parcel·les de seguiment de la vegetació que serviran com a punts de control de la regeneració del bosc a partir de l’evolució dels exemplars d’arbres i d’alguns arbusts representatius que hi siguin presents. Anualment es valorarà si caldrà intervenir en algun rodal en cas que el regenerat no evolucioni tal i com es pretén.

 

Les parcel·les, de 10x10 m, s’ubicaran en diferents indrets del bosc amb l’objectiu de poder comparar la seva evolució en funció dels pendents, l’orientació i la proximitat a rodals arbrats o a zones transitades. A cada punt de mostreig hi haurà més d’una parcel·la de manera que es puguin establir gradients de creixement en funció de la seva localització. Es realitzaran dos controls anuals de cada parcel·la en finalitzar els períodes de creixement de la primavera i de la tardor.

 

La major part de les soques es deixarà al bosc per a servir com a font de nutrients i per a què contribueixin a la infiltració de l’aigua de pluja i per a retenir el sòl en zones de pendent. En cas de ser necessari només es retiraran les soques de zones molt transitades o de la vora d’algun camí, en especial si aquestes poden ser un entrebanc per als usuaris.

 

Conforme el creixement dels arbres es vagi consolidant, la gestió del bosc incipient s’encaminarà a assolir un bosc amb unes densitats poblacionals òptimes. Passat un torn de quinze a vint anys es gestionarà el bosc per anar incorporant arbres joves que contribueixin a la regeneració del bosc substituint gradualment els arbres adults, però mantenint part d’aquests per a sevir com a zones de cria d’ocells i petits mamífers.

 

4) Recuperació de la xarxa de camins i senyalització

 

El bosc de Can Deu tenia una xarxa de camins molt extensa que permetia combinar diferents itineraris. Un cop es restaurin les pistes utilitzades per les feines forestals es mantindrà la xarxa de camins preexistent, però es demanarà als usuaris que no surtin dels camins per evitar crear-ne de nous i malmetre la regeneració de la vegetació.

 

Les àrees de seguiment es marcaran amb estaques i cordills i es posaran rètols informant de què són les parcel·les i per a què serveixen i demanant que es respectin. Davant la possibilitat que alguns brètols els malmetin, convindria que siguin barats i fàcils de substituir. També es recuperarà part de la senyalització prèvia (senyals indicatius).

 

5) Participació ciutadana.

 

Amb la pèrdua del bosc de Can Deu hi ha hagut una gran preocupació ciutadana reflectida en els oferiments de col·laboració per part d’entitats i particulars. La regeneració del bosc ofereix la possibilitat de diverses actuacions que poden realitzar-se amb personal voluntari, ja sigui individualment o a través d’entitats o escoles:

 

- Seguiment de les parcel·les. Caldrà fer una formació mínima dels voluntaris interessats per tal que puguin reconèixer les espècies que caldrà identificar i per a omplir la fitxa de seguiment. Només caldrà realitzar dues visites de control a l’any per omplir les fitxes, però fóra bo que un cop al mes fessin visites per comprovar l’estat de la parcel·la.

- Actuacions de reforestació de rodals. En principi als rodals de Sant Julià i de Sant Vicenç. Més endavant es podria ampliar a algun rodal si calgués. Es podrien dedicar unes jornades específiques a aquests rodals. A part convindria “responsabilitzar” als assistents amb el manteniment dels plançons.

- Jornades específiques d’ajut a la regeneració del bosc. En funció de l’evolució del bosc es podran plantejar actuacions puntuals destinades a afavorir els nous plançons que hi creixin: treure herbes per a reduir la competència; jornada per reduir la càrrega d’esbarzers...

- Jornades puntuals dedicades a campanyes específiques. Dedicades a fomentar la sensibilització dels ciutadans amb la conservació de l’espai forestal es podrien oferir-se en diferents èpoques de l’any: campanya de retirada de brossa; jornades destinades a sensibilitzar als usuaris del bosc a tenir-ne cura...

 

6) Projecte pedagògic d’evolució del bosc, “Juguem a fer ciència”

 

A partir de la comparació de l’evolució dels diferents rodals (zona sense desemboscar, zones de creixement natural i zona replantació) i de les parcel·les de seguiment, es poden organitzar jornades pedagògiques que mostrin com reacciona el bosc davant les pertorbacions i quines estratègies són les més adequades a l’hora d’afrontar-ne els efectes.

 

De cara al públic escolar es poden realitzar jornades similars més multitudinàries i també incorporar adaptacions a la nova realitat en els circuits pedagògics existents de coneixement del bosc. Per als alumnes de secundària es planteja la creació d’un nou circuit dedicat a la gestió i evolució del bosc.

 

 

Sabadell, a 23 de setembre de 2015

 

Espai Natura · Ventada a Can Deu

ACTUALITZAT A 20 DE JUNY DE 2015

Avui dissabte 20 de juny a les 11:00 a l'aparcament de la Ctra. de Matadepera s'ha fet una nova assemblea amb veïns del barri inquiets pel futur del bosc. La participació ha estat molt bona, amb més de 40 persones, gràcies a la feina informativa feta pels mateixos contracants tot penjant cartells als barris.

Donat que hi ha participat molta gent que no havia vingut a les assemblees prèvies, s'ha fet un recordatori del que s'ha vingut explicant i se'ls hi ha recordat que poden trobar informació al grup de facebook i al web de la FACS 1859.

Respecte de les feines de desembosc a Can Deu, aquestes estan pràcticament enllestides, en els propers dies es trituraran les piles de biomassa pendents i les piles de troncs s'aniran retirant al llarg del mes de juliol. De cara a les revetlles de Sant Joan, és necessari que tothom estigui molt alerta: el risc d'incendi continuarà sent molt elevat.

Malgrat el bon ritme a la zona de Can Deu, no és el mateix a tot el municipi, en especial a la riba oriental del riu Ripoll on les feines realitzades fins ara han anat molt més a poc a poc. Cal no oblidar que l'afectació ha estat a una gran part del Rodal de Sabadell i que tot ell mereix la mateixa atenció i preocupació per part del ciutadans.

Respecte de les actuacions a fer a partir d'ara, s'ha informat de la proposta de crear un comitè tècnic que presenti opcions de futur des de diverses perspectives per tal de poder així definir una estratègia de cara al futur del bosc. La primera reunió es preveu per la segona setmana de juliol. Presumiblement a l'hivern es realitzaran accions de repoblació en alguns rodals escollits tant per a contribuir a regenerar el bosc com per a implicar als veïns i societat civil de Sabadell en aquesta empresa i, també, com a mostra del compromís de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 de regenerar la massa forestal de Can Deu i continuar oferint-lo com a zona de gaudí ciutadà.

Per tal de poder tenir una idea clara de com ha quedat el bosc després de les ventades i de les feines forestals, es marcaran un seguit de parcel·les de 10x10 m per a fer-hi el seguiment de la vegetació, en especial dels arbres i arbusts. Segurament per aquesta feina caldrà la col·laboració de la ciutadans.

Els principals temes que més han preocupat als assistents han estat si hi haurà un compromís ferm per part de la propietat en regenerar el bosc(sí); dubtes de si les empreses forestals no han fet un gra massa (potser en alguns punts concrets hagi estat així, però s'ha mirat de controlar-ho); si caldria o no retirar les restes de brancada que han quedat al bosc (els cúmuls on hi havia les piles s'ha demanat que s'incorporin a les piles restants; a la resta del bosc, millor deixar que s'incorporin al sòl en descomposar-se); sobre els recursos econòmics disponibles (en principi, només els obtinguts de la venda de la fusta i l'assegurança; si hi ha ajuts públics, benvinguts seran).

Per finalitzar, s'ha fet una nova convocatòria pel dissabte 25 de juliol a les 11:00 a l'aparcament de la Ctra. de Matadepera. S'informarà de la reunió inaugural del Comitè tècnic, de com s'hauran de recollir les dades de les parcel·les de seguiment i de l'estat del bosc un cop finalitzades les feines forestals. A més, per a valorar la implicació del no ajuntament es farà una crida a tots els grups polítics per tal que també hi participin.

 

 

ACTUALITZAT A 14 DE MAIG DE 2015

Des de finals d'abril hi ha tres colles (equips forestals) treballant simultàniament al Bosc de Can Deu per tal d'accelerar el procés de desembosc dels arbres caiguts. Cada colla ha estat actuant a una zona concreta i el resultat ha estat que en aquestes quatre setmanes s'ha avançat molt en les feines del bosc de Can Deu: pràcticament més de la meitat de la finca es troba ja desemboscada, malgrat encara manca per ultimar detalls de les zones on s'ha estat treballant.

Igualment aquesta setmana han estat enretirant les piles de capçades destinades a trituració per a fer-ne biomassa. Donades les altes temperatures d'aquesta setmana i les previsions de cara al proper cap de setmana, aquesta feina ha estat molt important per a minimitzar el risc d'incendi. De tota manera, creiem que és necessari que tothom estigui molt alerta donat que el risc continuarà sent molt elevat, tant per al perill d'incendi com per la continuació de les feines forestals.

Paral·lelament, en breu es començaran a delimitar parcel·les per tal d'observar l'estat de la vegetació supervivent i fer-ne un seguiment de la seva evolució per tal de poder avaluar la necessitat o no de repoblar cada àrea en concret.

Les persones interessades en saber l'evolució de les feines que es realitzen al Bosc de Can Deu han fet una nova convocatòria pel dissabte 23 de maig a les 11:00 a l'aparcament de la Ctra. de Matadepera.

 

ACTUALITZAT A 28 D'ABRIL DE 2015

El passat dissabte 25 d'abril ens vam tornar a reunir les persones interessades en saber l'evolució de les feines que es realitzen al Bosc de Can Deu. Hi vam assistir 8 persones només!

Els gestors de la finca expliquen que des de la setmana passada hi ha tres colles (equips forestals) treballant simultàniament al Bosc de Can Deu per tal d'accelerar el procés de desembosc dels arbres caiguts. Cada colla està actuant a una zona concreta: una a la zona propera al barri de Can Deu/Vallehermoso, una segona a l'àrea de l'aparcament de la Ctra. de Matadepera i, finalment, a l'esplanada a tocar de Sant Julià d'Altura. Precisament en aquesta darrera zona s'ha arribat a un acord alb l'Ajuntament per poder-la obrir parcialment, convenientment acotada i senyalitzada, a fi que s'hi puguin realitzar els diversos romiatges que tradicionalment s'hi fan a la primavera.

Igualment es va informar que, un cop quedessin zones del bosc netes d'arbres caiguts, es marcarien diverses parcel·les per tal d'observar l'estat de la vegetació supervivent i fer-ne un seguiment de la seva evolució per tal de poder avaluar la necessitat o no de repoblar cada àrea en concret.

Es convoca una nova reunió el dissabte 23 de maig a les 11:00 a l'aparcament de la Ctra. de Matadepera.

JORNADES TÈCNIQUES SILVÍCOLES EMILI GAROLERA

Paral·lelament, el mateix dissabte 25 d'abril i dins del marc de les Jornades tècniques silvícoles Emili Garolera organitzades pel Consorci Forestal de Catalunya i la Fundació Pau Costa, estava programada una visita a la finca de Can Deu sota el títol "Ventades i Risc d'incendi".

A la jornada i varen assistir una vintena de tècnics forestals d'entitats públiques i privades que van fer un recorregut pels camins del bosc on se'ls anava informant de com es va produir la ventada del 9 de desembre, com s'estava actuant, i quines perspectives de futur es contemplaven. Per part de la propietat, la jornada va ser molt positiva per l'aportació de l'experiència dels participants en diversos temes tècnics; mentre que per als participants els va servir per apropar-se a la realitat dels boscos periurbans i veure en directe els efectes de les ventades extremes al bosc.

 

ACTUALITZAT A 8 D'ABRIL DE 2015

L’exposició El Futur del Bosc de Can Deu després de les ventades del 9 de desembre a l’Espai Natura Fundació Sabadell 1859

  • L’exposició s’obrirà al públic diumenge 12 d’abril i es podrà visitar tots els diumenges (excepte agost) de 10.30 a 14 h.
  • La mostra s’instal·larà a la sala d’exposicions de la masia de Can Deu.
  • Entrada gratuïta.

 

Es tracta d’una exposició temporal que vol donar a conèixer, d’una manera senzilla i entenedora, com era el bosc fins el 9 de desembre tot contextualitzant-lo en el conjunt de Catalunya; quins efectes va tenir la ventada al bosc; i mostrar les possibilitats de recuperació del rodal de Sabadell, en especial del Bosc de Can Deu, i la seva funció social com a espai de contacte amb la natura.

És de destacar dins de l’exposició el conjunt de fotografies del bosc cedides pels participants d’Ecoclics que van visitar Can Deu dissabte 28 de febrer.

Els textos de l’exposició, d’elaboració pròpia, han comptat amb l’assessorament d’en Jordi Vayreda, del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aprofitament Forestal).

Respecte del futur del Bosc de Can Deu, tal i com va expressar des d’un principi en Joan Carles Sunyer, director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 “com a propietaris farem el possible per recuperar l’ús que sempre ha tingut la finca, tant de la massa forestal com el centre d’educació ambiental”.

Des del passat 20 de març l’empresa Serradora Boix està realitzant les feines de retirada de la vegetació afectada al bosc de Can Deu. Inicialment es treballarà a la zona sud de la finca, la més propera al barri de Can Deu, per continuar després desemboscant en direcció nord, cap a Sant Julià d’Altura.

Per motius de seguretat, es demana als ciutadans que no provin d’accedir al bosc, tant per què s’hi estan realitzant les feines de desembosc emprant maquinària pesant com per la dificultat de moure’s entre els arbres caiguts om per la possible caiguda de branques o d’arbres que hagin quedat malmesos per la ventada.

 

ACTUALITZAT A 27 DE MARÇ DE 2015

Finalment, divendres 20 de març han començat les feines de desembosc dels arbres caiguts al Bosc de Can Deu.

Serradora Boix, SL va començar divendres passat a treballar a la zona sud de la finca. La fusta i les capçades que retirin s'acumularan al camp de conreu més interior, ja que proporciona un millor accés des de les zones de treball que l'aparcament de la carretera de Matadepera. L'empresa, però, no té intenció de fer-hi grans acumulacions de material i aniran emportant-se tant els troncs com les capçades ràpidament. Han començat a treballar al costat del camp per tal d'accedir des d'allà al sector de Vallehermoso i al darrere de l'escola Can Deu. Un cop hagin acabat de netejar aquests dos sectors, es valorarà com han fet la feina abans d'autoritzar-los a continuar en altres sectors.

Des de la propietat anirem fent un seguiment de les feines per tal que aquestes siguin el més curoses possible. Tot i això, val a dir que la maquinària que cal utilitzar és efectiva i ràpida, però també és maquinària pesant que tindrà un efecte important al terreny.

Conforme es vagin acabant les feines als diferents rodals en farem una valoració del seu estat (restes de vegetació sobrevivent, presència o no de plançons d'alzina...) per tal de poder anar dissenyant què i com es farà de cara a restaurar l'espai forestal. Les feines de restauració, però, es començarien a l'hivern proper.

Dissabte passat, 21 de març es va celebrar una assemblea amb els col·lectiu de veïns interessats en el futur del bosc, malgrat el plugim. A l'assemblea es va informar als assistents de l'inici de les feines, de la necessitat de conscienciació de què s'emprarà maquinària pesant que afectarà al terreny (de dilluns a divendres la maquinària passarà la nit a la masia de Can Deu per evitar que algú pugui malmetre-la). També es va comentar que es farà un seguiment de les feines, que la fusta i les capçades s'acumularan al camp de conreu, no pas a l'aparcament, què a la tardor es farà una avaluació de les feines de restauració que es faran al bosc a partir de l'hivern vinent i es va comentar la problemàtica de què fer amb les soques.

Finalment es va acordar celebrar la propera assemblea el dissabte 25 d'abril, a les 11h a l'aparcament de la Carretera de Matadepera.

 

ACTUALITZAT A 11 DE MARÇ DE 2015

  • L’Associació de Propietaris Forestals de Sabadell, Castellar del Vallès, Sentmenat i Terrassa ha adjudicat les feines a les empreses Serradora Boix, SL i Lignia Biomassa, SL.
  • Les feines forestals al Rodal començaran el dia 16 de març i s’espera tenir el màxim de territori condicionat abans de l’estiu.

De les 18 empreses forestals que s’havien interessat, 10 van presentar ofertes en resposta al plec de condicions elaborat per l’Associació de Propietaris. A la reunió del passat 12 de febrer, els membres de l’Associació en van triar dues, Serradora Boix, SL i Lignia Biomassa, SL que treballaran respectivament en dues zones diferenciades de manera simultània: el sector de Can Vilar i el de Can Deu.

Els passats dies s’han demanat més garanties a les empreses escollides i s’ha redactat el contracte marc que han signat amb els diferents propietaris. Les feines començaran el dilluns 16 de març i es perllongaran fins a retirar els arbres caiguts al rodal. Donada la magnitud de la catàstrofe, es probable que en algunes zones les feines es perllonguin més enllà del 15 de juny.

Els aprofitaments que es preveu fer dels arbres caiguts, trencats, en risc de trencament o caiguda o sense possibilitat de supervivència és el següent: els troncs grans i rectes es destinaran a fusta de serra; els troncs prims i el brancatge, a fusta de trituració; i de les capçades es farà biomassa per a calefacció. En el cas de les capçades dels arbres que es trobin en zones de fort pendent, però, aquestes es trituraran “in situ” per tal d’incorporar el seus nutrients al sòl del bosc.

És de ressaltar que el volum de les feines serà d’una magnitud a la que els habitants del Vallès no hi estan avesats. Les piles de capçades per a biomassa, els dipòsits de troncs de serradora, la maquinària a emprar i l’aspecte del bosc un cop retirada la fusta serà molt impactant per a tothom. És important que els ciutadans en prenguin consciència.

Però també cal que s’extremi la precaució en dos aspectes claus:

- L’accés al bosc continuarà restringit, tant per la dificultat de moure’s entre els arbres caiguts com per la possible caiguda de branques o d’arbres que hagin quedat malmesos per la ventada.

- La manca de pluges i el normal procés d’assecat dels arbres caiguts van incrementant el risc d’incendi forestal. Es demana als ciutadans de no fer cap tipus d’activitat que pugui afavorir l’inici del foc.

Un cop retirats els arbres malmesos per la ventada es podrà fer una avaluació més realista de l’estat del bosc i de les possibilitats de recuperació dels diferents rodals.

Les activitats adreçades a escolars a l'Espai Natura Fundació Sabadell s'han adaptat als efectes de les ventades.

El 8 de gener ja vàrem reobrir les nostres instal·lacions després de les ventades. Així, el centre va poder tornar a la normalitat amb les visites al Museu, les activitats per a famílies i escolars i l'espai dedicat a l'horticultura ecoògica. Durant aquest temps s'ha fet un gran esforç per tal de recuperar l'entorn immediat més afectat, com ara les àrees de pícnic per a escolars, o una zona forestal de 2 Ha, situada sota de l'espai dels horts de Can Deu, que s'ha netejat de branques i arbres caiguts i s'ha destinat a les activitats de coneixement del bosc.