Anar al contingut
Acceptar
Anar al peu de pàgina
Acceptar
Anar al menú
Acceptar

Arbrat afectat al Bosc de Can Deu, setembre 2015

Actualització: 10 de desembre de 2015

El bosc de Can Deu un any després de la ventada

 

El 9 de desembre s’acompleix el primer aniversari de la ventada que va assolar el bosc de Can Deu.
•Durant aquest primer any la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, propietària i gestora del bosc, ha realitzat tasques de desembosc i ha presentat el pla per a la seva recuperació.
•La Comissió Tècnica per a la Recuperació del Bosc de Can Deu, en les seves conclusions, aposta per un model de bosc mixt prioritzant la regeneració natural, molt més fiable i ràpida.
•La Fundació vol fer partícip a la ciutadania per col·laborar en aquest procés de recuperació del bosc i coordinarà les accions de participació i de voluntariat.

L’Espai Natura Fundació Sabadell 1859, amb una extensió de 86 hectàrees, comprèn el Bosc de Can Deu, que va ser adquirit per Caixa Sabadell l’any 1964 per protegir-lo de l’especulació urbanística, transformant-lo en un Centre d’Activitats Ambientals. Actualment n’és la propietària i gestora la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, hereva de l’antiga Obra Social de Caixa Sabadell.

Per a garantir el seu ús forestal, l’any 1988 Caixa Sabadell va demanar la declaració del bosc com a Forest Protectora, que es va atorgar el 1992, salvant-la així de l’especulació immobiliària. El bosc de Can Deu és l’únic cas de titularitat privada declarat Forest Protectora a tota Catalunya.

D’altra banda, des del 2007 la gestió del bosc està regulada per un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal aprovat per la Generalitat i que té vigència fins al 2017.

La ventada del 9 de desembre de 2014

El dimarts 9 de desembre de 2014, entre les 11 i les 14h, es va produir un episodi de fortes ventades combinat amb ràfegues molt intenses, superiors als 100 km/h amb resultats catastròfics a la finca de Can Deu.

L’estimació dels arbres caiguts al Bosc de Can Deu a causa del vent, feta pels agents rurals i per enginyers forestals, va ser del 75-80% sobre el total, amb extenses àrees, especialment les planes, en què l’afectació era del 100% i àrees en que encara hi quedaven força exemplars en peu, sobretot a les fondalades dels torrents, que van quedar més arrecerades. La quantitat d’arbres abatuts s’estimava en 45.000 exemplars. Calia tenir en compte, però, que molts dels exemplars que encara restaven dempeus estaven molt afectats (branques trencades, esqueixats, sense capçada, etc.) i caldria tallar-los. El fenomen va tenir un caràcter extraordinari.

Des del primer moment en Joan Carles Sunyer, director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, va expressar el compromís de l’entitat “com a propietaris farem el possible per recuperar l’ús que sempre ha tingut la finca, tant des de la vessant natural com educativa i social”.

 

Les feines de desembosc

Les primeres feines bàsiques a realitzar van ser les necessàries per garantir el normal desenvolupament de les activitats programades des del mes de gener. Al llarg de la primavera de 2015 es van dur a terme les reparacions a l’entorn de la masia de Can Deu, i al mes de setembre van finalitzar la pràctica totalitat de les feines de desembosc.

La recuperació del Bosc de Can Deu

Paral·lelament a les feines de desembosc, des de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 es treballava en el futur del bosc. Es va crear una Comissió Tècnica integrada per experts de diversos camps relacionats amb la gestió forestal per tal de poder consensuar quines serien les millors actuacions a fer al bosc.

Les principals conclusions de la Comissió van ser:
•Optar per afavorir un bosc mixt d’alzines i pi blanc que pugui reaccionar de manera diferencial davant de futures pertorbacions mantenint la massa forestal.
•Es conservaran els usos del bosc: el social i el de manteniment de la forest.
•Donades les característiques de la vegetació supervivent, s’escull la regeneració natural del bosc com a primera opció. Es farà un seguiment del desenvolupament dels nous arbres per decidir si en algun indret s’ha d’acompanyar amb una reforestació.
•Als espais d’accés al bosc, molt freqüentats i amb nul·la o escassa regeneració natural es realitzaran reforestacions al gener i febrer de 2016.
•Les soques es deixaran al bosc per a què incorporin nutrients al sòl conforme es vagin descomponent, a l’hora que facilitaran la infiltració de l’aigua de la pluja. Només es retiraran aquelles que comportin un risc.
•Es realitzarà un programa pedagògic a partir del seguiment de la vegetació, ja sigui la que ha sobreviscut al vent, les noves plantes de regenerat i les de reforestació, per tal de comprendre com reacciona el bosc i quines són les millors estratègies de gestió per afrontar les pertorbacions (“fem ciència”).

Participació ciutadana

Amb la pèrdua del bosc de Can Deu hi ha hagut una gran preocupació ciutadana reflectida en els oferiments de col·laboració per part d’entitats i particulars. La regeneració del bosc ofereix la possibilitat de diverses actuacions que poden realitzar-se amb personal voluntari, ja sigui individualment o a través d’entitats o escoles.

La Fundació serà la responsable de coordinar aquestes accions i algunes d’elles només es podran realitzar sota la supervisió de tècnics per evitar danys a la vegetació o per l’ús de maquinària.

 

Conscienciació i sensibilització

La Fundació troba necessari remarcar que el procés de regeneració del bosc és fràgil i lent i per això demana als usuaris del bosc que siguin respectuosos, facin servir únicament els camins i pistes existents, no facin malbé la vegetació i no aboquin cap tipus de brossa o deixalles.

 

NOU! Us recordem que la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 té un nou web on es pot consultar la programació d'activitats, l'adreça és www.fundaciosabadell.cat

 

 

 

Comunicat de premsa (30 setembre de 2015)
Feines de retirada d’arbrat afectat a la finca de Can Deu de Sabadell

La setmana passada es van reprendre les feines pendents del desembosc dels arbres
caiguts per la ventada de desembre a la finca de Can Deu. Aquestes s’han realitzat al
torrent de Can Deu i al torrent paral·lel a aquest en la zona més propera a la masia i al
barri de Can Deu.

Es tracta d’una zona molt encaixada, amb forts pendents, on alzines i roures hi havien
crescut molt en alçada en busca de la llum. Els pins blancs de grans dimensions dels
pendents i de les planes situades als costats dels torrents van caure-hi al damunt,
escapçant-ne algunes, trencant branques d’altres, desarrelant-les o quedant-hi
recolzats.

Per a poder treure els pins blancs se’ls hi ha tallat la soca, en la majoria dels casos la
resta del pi ha acabat de caure i inevitablement s’han afectat alguns planifolis propers.
La maquinària específica utilitzada per arrossegar la fusta s’ha ubicat a les planes,
havent-hi fet accessos per a poder arribar a la zona afectada. L’alternativa era deixarho
tal com estava o accedir-hi pel fons de torrent. En aquest cas, s’hagués afectat la
vegetació de ribera del fons del torrent, de manera que s’ha optat pel mal menor.
Ja des d’un bon principi es va informar a la població a través del web de la Fundació
Antiga Caixa Sabadell 1859, les notes de premsa de l’Associació de Propietaris, la
Taula del Rodal de l’Ajuntament, les reunions veïnals... que la gestió de la catàstrofe
comportaria l’afectació de planifolis (alzines i roures), en especial a les zones amb
pendents importants com ara als torrents.

Les feines forestals realitzades s’han ajustat al plec de condicions establert entre
l’Associació de propietaris forestals i l’empresa executora, Serradora Boix, SL. Aquest
plec compta també amb el vist-i-plau de la Direcció General de Medi Natural
(Generalitat de Catalunya) i de l’Ajuntament de Sabadell entre d’altres
administracions i entitats relacionades amb la gestió forestal sostenible.

Al plec de condicions s’especifica, d’acord amb les recomanacions de la pròpia
Direcció General al respecte de la gestió de la retirada de l’arbrat afectat per la
ventada del 9/12/2014 al Vallès Occidental i Vallès Oriental:

“Extracció de peus afectats per la ventada, ja sigui trencat, tombats i/o sense
possibilitats de supervivència com a tractament preventiu a l’aparició de plagues i com
a mesura de prevenció d’incendis”

Al respecte de l’estrat de planifolis (alzines i roures):

“Es tallaran els peus amb una afectació superior al 70 % de la capçada per tal de
potenciar el rebrot de soca. A la resta de peus es recomana realitzar podes de
sanejament necessàries per garantir la viabilitat dels arbres”

Som conscients que de cara al futur del bosc tant important és realitzar una feina
acurada per extraure l’arbrat afectat com planificar adequadament la regeneració de
la massa forestal.

Entenem la preocupació ciutadana pel futur del Bosc de Can Deu, i per això agrairíem
que qualsevol incidència o aclariment al respecte s’adreci en primer lloc a la Masia de
Can Deu o a la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, com a propietària de la finca.
Aquesta entitat ha realitzat fins ara un gran esforç comunicatiu per donar respostes a
aquesta preocupació i té intenció de seguir-ho fent.

Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859
30 de setembre de 2015