Anar al contingut
Acceptar
Anar al peu de pàgina
Acceptar
Anar al menú
Acceptar

Amidament de les parcel·les de seguiment de la regeneració natural al bosc de Can Deu

• La Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 ha establert 9 parcel•les on es farà el seguiment del desenvolupament de l’arbrat
• Es segueixen les pautes marcades per la Comissió Tècnica pel futur del Bosc per al control de la regeneració
• Els arbres que creixen espontàniament al bosc són la millor opció per a la recuperació de la massa forestal

 

La recuperació del Bosc de Can Deu és un objectiu prioritari tant per a la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, propietària de la finca, com per a la ciutadania de Sabadell.
Tots els tècnics forestals consultats, i els de la Comissió Tècnica per al futur del Bosc de Can Deu en particular, consideren que la millor opció per tal de recuperar la massa forestal és el creixement espontani de la vegetació: la regeneració natural.

La reforestació només s’aconsella en aquells espais on la regeneració difícilment es produirà per la compactació del terreny o la pèrdua de la capa de sòl fèrtil per l’erosió. També cal considerar l’efecte positiu de poder participar en la reforestació per la conscienciació i implicació dels usuaris del bosc.

Al juliol de 2016 es van establir quatre parcel·les de seguiment del desenvolupament dels plançons de regeneració natural al Bosc: tres a l’àrea que ha perdut la coberta arbòria més una quarta situada a la zona de Vallehermoso on es va fer una reforestació però on també hi ha regeneració natural. L’objectiu d’aquesta quarta parcel•la era veure si hi havia diferències entre els arbres de regenerat i els de reforestat.

Per a cadascuna de les parcel·les es van marcar un mínim de 50 exemplars de diferents espècies arbòries que s’han localitzat individualment respecte d’un arbre o punt central i de les que es va mesurar el diàmetre i l’alçada, indicant si presenten un sol peu o bé el nombre de tanys en cas de regenerat de soca.
D’aquest seguiment que ha de perllongar-se en el temps com a mínim per un període de 10 anys es pretén obtenir dades que permetin fer un estudi de com respon la vegetació d’una zona forestal devastada per efecte d’una ventada, fenomen poc conegut fins ara a Catalunya però que podria arribar a ser recorrent amb el canvi climàtic.
Les primeres mesures es van prendre al mes de juliol, un cop finalitzat el període de creixement de la primavera. A la darrera reunió de la Comissió tècnica per la recuperació del bosc de Can Deu, però, es va plantejar que per a poder tenir una millor base de comparació de les dades calia un mínim de tres repliques de cada tipologia. Així, ja es disposa de tres parcel·les corresponents als espais on ha desaparegut la coberta arbòria de pi blanc (les tres inicials) i una d’espais on conviuen arbres de regenerat i de reforestació; caldria afegir dues noves parcel•les a aquesta quarta, que s’ubicaran al mateix espai de Vallehermoso.

I donat que aquest hivern han començat a germinar nombroses llavors de pi blanc, també es va decidir incorporar tres noves parcel•les de seguiment del desenvolupament del regenerat de pi. L’àrea d’estudi està localitzada amb uns rètols (“Zona d’estudi de la regeneració natural”) recomanant no entrar-hi per no malmetre la vegetació.

Amb aquest ampliació es podran estudiar tres tipologies de vegetació diferents amb tres repeticions per a cadascuna:
• Àrea sense coberta arbòria i amb regeneració natural (les 3 parcel·les inicials)
• Àrea de reforestació amb regeneració natural (3 noves parcel·les) on es podrà comparar el desenvolupament de les plantes de cada tipus.
• Àrea de regeneració natural de pi blanc (3 noves parcel·les).
En ampliar a 9 les parcel·les de seguiment s’ha considerat convenient fer una mesura anual de cada parcel·la. Aquesta mesura es realitzarà anualment a finals de tardor (novembre/desembre).

Amidament de les parcel·les de seguiment de la regeneració natural al Bosc de Can Deu (1 i 15 de desembre de 2016)
Un grup de 20 alumnes del Curs de Gestió Forestal i del medi ambient del Institut Rubió i Tudurí de Barcelona han fet l’amidament dels arbres i plançons de regenerat que estan creixent a les parcel·les de establertes per la Fundació per al seguiment del desenvolupament del regenerat natural al Bosc de Can Deu.
Per a cadascuna de les 9 parcel·les mesurades s’han identificat un mínim de 50 abrets de les tres espècies més abundants (alzina, pi blanc i roure). En el cas de les parcel·les on hi havia més d’una espècie s’ha mirat d’identificar un mínim de 25 exemplars de les espècies presents.
A suggeriment d’en Josep Maria Tusell, del Consorci Forestal de Catalunya i membre de la Comissió Tècnica per la futur del Bosc de Can Deu, la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 va contactar amb el Institut Rubió i Tudurí, signant un conveni de col·laboració entre ambdues entitats.

 

Una escola amb història

El Institut de Jardineria Rubió i Tudurí es troba als peus de la muntanya de Montjuic, i rep nom de l’arquitecte urbanista i escriptor que, entre moltes altres obres, col·laborà amb Forestier en la realització del parc de Montjuic i introduí les tendències de Le Corbussier a Catalunya.
L’escola va ser el primer centre formatiu de jardineria d’Espanya i amb el temps s’ha convertit en un punt de referència no tan sols arreu de l’estat espanyol, sinó que els seus ensenyaments han estat reconeguts també per la majoria de centres de Formació Hortícola i Jardinera d’Europa.
A més és el centre educatiu més proper a Sabadell que ofereix cursos de formació de grau superior en gestió forestal i del medi natural. Aquesta proximitat i el poder arribar fàcilment a Can Deu en transport públic han facilitat l’enteniment entre l’escola Rubió i Tudurí i la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859.