La Fundació 1859 Caixa Sabadell, en compliment de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix els principis de bon govern que ho han de fer possible, els quals han de ser desenvolupats mitjançant codis ètics i de bona conducta.

Així mateix, la Fundació 1859 Caixa Sabadell posa a disposició del ciutadà els continguts en matèria de transparència (informació institucional i organitzativa, informació econòmica, balanç social, etc.).

La Fundació 1859 Caixa Sabadell està inscrita en el Registre de Fundacions amb el número 2769 i en el registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya amb el número 1221.

 

Aquests són els documents que regeixen el funcionament de la Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Estatuts de la Fundació 1859 Caixa Sabadell

Codi de bon govern

Codi ètic expressiu del caràcter i els valors de la Fundació

Registre grups d’interès

Registre de Fundacions

Memòria d’activitats de la Fundació

Informe Auditoria 2022