Salta al contingut

Tallers de ròbotica educativa Mini innova


Telèfon d’informació
93 728 66 50

Tallers de ròbotica educativa Mini innova
Descripció

DISPONIBILITAT I RESERVES ON LINE

 

 Tot l'any, excepte a l'agost   

 Presentació 

La proposta de tallers Mini Innova de l’Espai Cultura de Sabadell per a centres educatius està adreçada a alumnes de primària i secundària i consisteix en el desenvolupament d’una sèrie de competències i coneixements mitjançant l’ús, descoberta i aprenentatge de qüestions bàsiques de robòtica i programació.

Des d’aquesta proposta entenem que aprenentatge i joc són conceptes indeslligables, per tant s’hi inclouen una sèrie d’activitats lúdiques amb un clar contingut

 Objectius educatius 

Transmetre coneixements diversos:

- Apropar els coneixements bàsics dels conceptes de programació i robòtica de forma lúdica.
- Transmetre aquests coneixements des de la perspectiva de la transdisciplinarietat: la inclusió de competències i coneixements d’àrees diverses en una sola activitat.
- Coneixements:

♦ Ciències naturals / tecnologia: treball amb màquines simples, engranatges, circuits senzills, ús de programari, programació, creació d’un model, etc.
 Matemàtiques: càlcul a partir de distàncies i temps.
  Llenguatge i expressió artística: interpretació de llenguatges, narració d’històries, dibuix.

Desenvolupar competències de treball individual i en equip tant des d’una vessant productiva com creativa:

Promoure l’automotivació en la realització d’una tasca.
♦ Promoure l’organització tant personal com en grup dels passos necessaris per realitzar una tasca
Promoure el pensament creatiu mitjançant la presentació d’eines noves i formes de flexibles de construïr (cons- trucció i programació).

Aportar valor afegit:

Promoure els valors de compartir, cooperació (i no-com- petició), així com els possibles valors socials i culturals d’allò que han creat o construït.

 Competències bàsiques 

Competència d’ús de coneixements transversals per a la
 Competència en pensament creatiu.
Competència comunicativa i de treball col·laboratiu.

 Tallers 

Robots en 2D
Adreçat a: 2n cicle de primària i 1r cicle d’ESO. Durada: 2 hores.
Nombre d’alumnes: Màxim 30 .
Descripció de l’activitat: construcció d’un robot “di- buixat” en una cartolina, en base a un circuit electrònic que es pot fer amb cables o bé amb pintura conductora.
Material: leds, cables o pintura conductora, piles, cartoli- nes, material per dibuixar, retallar i enganxar.
Objectius pedagògics: transversalitat de coneixements (tecnologia, llenguatge i expressió), treball individual creatiu, el valor de compartir i els valors creatius i cultu- rals de la robòtica. 

Lego WeDo
Adreçat a: 1r i 2n cicle de primària.
Durada: 2 hores.
Nombre d’alumnes: Màxim 30.
Descripció de l’activitat: Construcció de robots Lego WeDo, posada en moviment connectant-los a un ordina- dor i elaboració d’un conte conjunt amb els robots. Material: kits de construcció de robots Lego WeDo, instruccions de muntatge i ordinador amb el programa Scratch.
Objectius pedagògics: transversalitat de coneixements (tecnologia, matemàtiques llenguatge i expressió), treba- ll en equip i col·laboratiu, el valor de compartir i els valors creatius i culturals de la robòtica.

Lego WeDo 2: Animacions robodirigides!
Adreçat a: 2n cicle de primària i 1r i 2n cicle d’ESO. Durada: 2 hores.
Nombre d’alumnes: Màxim 30.
Descripció de l’activitat: Construcció d’un o diversos ro- bots Lego WeDo i ús de l’aplicació Scratch per a la progra- mació lliure dels robots.
Material: kits de construcció de robots Lego WeDo, ins- truccions de muntatge i varis ordinadors amb el progra- ma Scratch.
Objectius pedagògics: transversalitat de coneixements (tecnologia, matemàtiques llenguatge i comunicació), treball en equip i col·laboratiu, el valor de compartir i els valors creatius i culturals de la robòtica.

Màquines en moviment
Adreçat a: 2n cicle de primària, 1r cicle d’ESO. Durada: 2 hores.
Nombre d’alumnes: Màxim 30 .
Descripció de l’activitat: construcció d’un robot amb ma- terial electrònic reciclat (trashbot), al qual li col·locarem un motor i una pila per fer-lo vibrar o fer moviments alea- toris. El material reciclat caldrà que el duguin els propis alumnes o l’escola.
Material possible per dur: joguines velles o trencades, material informàtic que ja no necessitem (ratolins, te- clats, altaveus, webcams, disquets...), telèfons mòbils antics, altres dispositius electrònics i altres materials (co- mandaments a distància, carregadors, cintes VHS, taps d’ampolla, cables...). Per fer un sol robot no és necessària una gran quantitat de material!
Material a disposició a l’Espai Cultura: motors, piles, porta-piles, cintes aïllants, eines per desmuntar i mate- rials per decorar.
Objectius pedagògics: transversalitat de coneixements (tecnologia, llenguatge i expressió), treball individual creatiu, treball col·laboratiu, el valor de compartir, els va- lors creatius i culturals de la robòtica, i el valor social de la reutilització de materials i reciclatge.

 Desenvolupament 

Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir (de 9:30h a 21h). . Lloc de realització: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859: c. d’en Font núm. 25. Sabadell.
Cost: 210 euros per un grup classe (7 euros per alumne).
Descompte del 20% a les escoles de màxima complexitat.
♦ Observacions: no hi ha pausa entre les dues hores, si es vol esmorzar ha de ser abans o després de l’activitat.

 

Tallers de ròbotica educativa Mini innova
Telèfon

93 728 66 50

Tallers de ròbotica educativa Mini innova
Correu electrònic

espaicultura@fundaciosabadell.cat


Fes una consulta
    Responsable: FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA SABADELL 1859 - NIF: G-66055286. Adreça postal: carrer Gràcia 17. Sabadell. Telèfon 937259522. Correu electrònic: fundacio@fundaciosabadell.cat

    En nom de la Fundació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d'informar-lo de les activitats que organitzem. Les dades que ens proporcioni es conservaran mentre no ens indiqui el contrari. Les dades no se cediran a tercers llevat dels casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió.

    He llegit les condicions i accepto els seus termes d'ús.

    Newsletter