Presentació

Quan l’any 1964 Caixa d’Estalvis Sabadell va comprar la finca de Can Deu de Sabadell el principal objectiu era el de mantenir i donar a conèixer el ric patrimoni natural, històric i cultural que atesora i que, per extensió, és una mostra del passat vallesà.

Actualment Can Deu té una superfície total d’unes 86 Ha i és propietat de la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859. A nivell d’usuaris (al voltant de 150.000 persones/any) l’ús principal del bosc és el de lleure i pràcticament funciona com un parc periurbà per als ciutadans de Sabadell i poblacions veïnes.

Es tracta d’un bosc de transició que ocupa bona part dels antics camps de conreu de la finca. Avui en dia el bosc està dominat pel pi blanc (Pinus halepensis) amb una densitat de població molt alta i una major o menor presència d’altres espècies de les que destaca l’alzina (Quercus ilex) però on és fàcil trobar-hi roures. La recuperació del bosc original, l’alzinar, s’observa de manera diferenciada en funció de les característiques particulars de cada zona del bosc. Així, hi ha més densitat d’alzines (i són més grans) i un sotabosc més potent a l’entorn dels torrents que travessen la finca en un sentit general nord/sud i a les zones més obagues. Pel contrari, a les parts planeres i més transitades pels visitants la presència d’alzines és reduïda i el sotabosc poc important.

Gestió del bosc

Des d’un bon principi, Caixa Sabadell va voler proporcionar a la finca una figura jurídica que l’emparés d’acord a uns criteris de protecció del paisatge i d’ús com a zona d’esbarjo. Per aquest motiu el Bosc de Can Deu va ser declarat Forest Protectora per la Generalitat l’abril de 1992 (DOGC núm. 1594).

El bosc de Can Deu és un dels principals pulmons verdes de la ciutat de Sabadell. La gestió del bosc, doncs, ha d’anar encaminada a mantenir i millorar les seves característiques ambientals més que a l’aprofitament comercial de la fusta generada en les actuacions forestals. Es pretén així mantenir i diversificar la massa forestal i la varietat faunística i florística fruit del mosaic agrícola i forestal i de la proximitat al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt. Per a la correcta gestió del bosc, la finca de Can Deu disposa d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF 1365) vigent fins el 2017 (DOGC núm. 4871).

Per altra banda, la proximitat de la ciutat, la facilitat d’accés i la tradició d’ús per part dels sabadellencs, fan que el bosc sigui un indret de lleure i esbarjo per a molta gent. Dins del bosc es troben senyalitzats diversos itinerarisde caire esportiu (groc, 2.100 m; blau, 2.300 m; vermell, 3.300 m; verd, 3.600 m) i per al coneixement del medi (Coneixent el bosc i L’home al bosc de Can Deu).

L’ús com a espai de lleure s’ha incrementat notablement des de que l’Ajuntament va condicionar l’Àrea de Lleure de Sant julià d’Altura amb la instal·lació de taules i barbacoes i la Diputació de Barcelona va construir un carril bici entre la ciutat i Sant Julià. La gestió del bosc ha de tenir en compte la regulació del seu ús per part dels ciutadans per tal de fer-la compatible amb la conservació del medi.

Cessions d’ús del bosc

Tradicionalment Caixa Sabadell ha vingut efectuant cessions d’ús del bosc a aquelles entitats interessades en celebrar-hi activitats de tot tipus (romiatges, aplecs, curses esportives, etc.). Cal recordar que la titularitat de la finca de Can Deu és privada i que la celebració d’activitats multitudinàries i/o amb ànim de lucre requereixen de la pertinent autorització per part de la propietat.

Des de l’any 2003, ales entitats organitzadores d’aquest tipus d’activitats se’ls hi demana que omplin un imprès de sol·licitud de cessió d’ús del bosc i que abonin una petita quantitat simbòlica destinada a cobrir les despeses extraordinàries de neteja i manteniment del bosc derivades de la seva activitat.